pl

Nagłówek

ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Największa w Polce sieć dystrybuująca Armaturę, Pompy i Automatykę
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Około 70 doświadczonych specjalistów w całym kraju do dyspozycji naszych klientów
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Na rynku od 1992 roku - tysiące zadowolonych klientów to gwarancja najwyższej jakości obsługi
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Wyspecjalizowana branżowo, kompletna oferta składająca się tylko z produktów wysokiej jakości 

Nagłówek

Ogólne Warunki Zakupu


POBIERZ OWZ W PDF


OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
w sieci Emet-Impex1 Definicje
2 Zamówienia
3 Wynagrodzenie, Cena, Warunki Fakturowania i Płatności
4 Wymagania ogólne w zakresie Ubezpieczenia
5 Kontrola Jakości
6 Warunki dostawy
7 Poufność
8 Przeniesienie Prawa Własności
9 Gwarancja i Rękojmia
10 Kary, Odszkodowania i Odpowiedzialność
11 Rozwiązanie Umowy
12 Siła Wyższa
13 Rozstrzyganie Sporów
14 Inne Postanowienia

W celu terminowego pozyskania towarów i usług o należytej jakości oraz mając na uwadze zasady BHP oraz stan środowiska naturalnego Emet-Impex SA określa w niniejszym dokumencie ogólne zasady nabywania towarów i usług w sieci Emet-Impex. Ogólne Warunki Zakupu określają reguły i zasady współpracy między stronami transakcji, które bezpośrednio odzwierciedlają politykę Emet-Impex SA oraz zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wynikające z normy ISO 9001.


 

1 Definicje

O ile Strony w Zamówieniu nie postanowiły inaczej, następujące słowa i zwroty mają znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:
1. „Data Zamówienia” lub „Data Umowy” - o ile Strony nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, oznacza dzień wejścia w życie Zamówienia, zgodnie z datą określoną na pierwszej stronie Zamówienia.
2. „Dobra Praktyka Przemysłowa” lub „Należyta staranność” - oznacza realizację Zamówienia na takim poziomie umiejętności, zaangażowania, ostrożności, przezorności, konstrukcji i praktyki działania, jakiego w sposób uzasadniony i zwyczajny można oczekiwać od fachowego i doświadczonego Dostawcy, zaangażowanego w przedsięwzięciu takiego samego typu, jak Dostawca lub dowolny Poddostawca, w takich samych albo podobnych warunkach, w odpowiednim czasie.
3. „Dokumentacja" - oznacza w szczególności wszelkie dokumenty techniczne, rysunki, obliczenia, dane techniczne, dokumenty, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji, Deklarację Zgodności WE (EC Declaration of Conformity), dokumentację wykonawczą, warsztatową, jakościową oraz inne dokumentacje techniczne, jakie - zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia - Dostawca ma dostarczyć Zamawiającemu.
4. „Dokumenty zamówienia” („Dokument umowy”) - oznacza Zamówienie wraz załącznikami oraz przekazaną Dostawcy dokumentację Zamawiającego w formie papierowej, elektronicznie lub na nośnikach CD/DVD wraz z innymi uzgodnionymi bądź wymaganymi dokumentami.
5. „Dostawca” („Sprzedający”, „Sprzedawca”) - oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na świadczenie dostaw lub usług (zamiennie: Sprzedawca, Przyjmujący Zlecenie lub inna prawnie lub zwyczajowo przyjęta nazwa określając Dostawcę jako stronę umowy zawartej z Zamawiającym).
6. „Dostawy" - oznaczają wszelkie towary, dokumentację, prawa o charakterze materialnym i niematerialnym, które Dostawca zobowiązany jest świadczyć Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
7. „Forma Pisemna”- sposób zawiadomienia jak przekazanie osobiście, listem poleconym, za pomocą specjalnej przesyłki kurierskiej, faksem, lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres Strony drugiej wskazany w Zamówieniu. Przyjmuje się, że każde powiadomienie, zezwolenie, zatwierdzenie, świadectwo, instrukcja czy ustalenie, wysłane za pomocą faksu lub e-maila, zostało doręczone z datą jego wysłania.
8. „Incoterms” oznacza warunki handlowe zamieszczone w publikacji Incoterms 2010® wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu z datą obowiązywania od 1 stycznia 2011 w takim zakresie, w jakim rzeczone warunki Incoterms nie są zmodyfikowane postanowieniami Zamówienia lub OWZ. Niniejsze postanowienia OWZ mają pierwszeństwo przed warunkami Incoterms.
9. „Klient” – kontrahent Zamawiającego, ostateczny odbiorca całości lub części Przedmiotu Zamówienia.
10. „Miejsce Przeznaczenia” lub „Adres dostawy” - oznacza miejsce świadczenia Dostaw określone w Zamówieniu.
11. „Oferta” – oznacza ofertę Dostawcy w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, złożoną Zamawiającemu bezpośrednio w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
12. „Okres Gwarancji” - oznacza okres udzielonej Zamawiającemu przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot Zamówienia, liczony od daty określonej w Zamówieniu, wraz z zdarzeniami wydłużającymi udzieloną Gwarancję zgodnie z Zamówieniem.
13. „Okres Gwarancyjny dla Wad Ukrytych” - o ile Zamówienie nie reguluje tego odmiennie, oznacza okres udzielonej Zamawiającemu przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot Zamówienia w przypadku wystąpienia wad ukrytych, o 12 miesięcy dłuższy niż Okres Gwarancyjny.
14. „Okres Realizacji” - Oznacza okres liczony od dnia zawarcia Zamówienia do rozpoczęcia Okresu Gwarancji
15. „Okres Rękojmi” - Oznacza okres liczony od dnia przejścia ryzyka do dnia zakończenia Okresu Gwarancji.
16. „Osoby trzecie” lub „Strona trzecia”- oznacza podmioty nie będące Stronami Zamówienia, w szczególności Klientów Zamawiającego.
17. „OWZ” – oznacza niniejszy dokument Ogólnych Warunków Zakupu, który stanowi integralną część Zamówienia.
18. „Parametry Techniczne’’ lub ,,Gwarantowane Parametry Techniczne’’ - oznaczają dane techniczne, parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonanych Dostaw, które zostały określone w treści Zamówienia, Załącznikach do Umowy lub Dokumentacji oraz których dotrzymanie i spełnienie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub norm PN lub EN.
19. „Poddostawca" lub „Podwykonawca” - oznacza podmiot gospodarczy (Strona Trzecia) zaakceptowany przez Zamawiającego, któremu Dostawca zleca wykonanie określonej części Przedmiotu Zamówienia, włączając w to także prawnych następców tego podmiotu.
20. „Prawo nadrzędne” oznaczać będzie każde odnośne prawo krajowe, federalne, stanowe, prowincjonalne, regionalne, miejskie lub lokalne włącznie z instrumentami ustawowymi, regulaminami, zarządzeniami, prawami zwyczajowymi lub przepisami, kodeksami, licencjami, zarządzeniami, decyzjami, postanowieniami, orzeczeniami, wyrokami, zgodami, zezwoleniami, uprawnieniami lub innymi zatwierdzeniami mającymi moc prawną i / lub wszelkimi traktatami (włącznie z wszelkimi prawami ponadnarodowymi takimi jak prawa Unii Europejskiej) i / lub wyrokami, dekretami, nakazami lub orzeczeniami wszelkich sądów lub trybunałów posiadających jurysdykcję na terenie kraju, na terytorium którego realizowane są Dostawy.
21. „Przedmiot Zamówienia” („Przedmiot Umowy”) - oznacza łącznie wszystkie Dostawy, dobra oraz prawa i zobowiązania, które zostały określone w Zamówieniu, OWZ lub są wymagane przez prawo do świadczenia przez Dostawcę, w celu należytej realizacji Zamówienia.
22. „Rażące Zaniedbanie" - oznacza każde zachowanie Dostawcy naruszające elementarne zasady należytej staranności przy realizacji Zamówienia, a w szczególności niedotrzymanie Parametrów Technicznych, opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz świadczenia usług w okresie Gwarancji lub Rękojmi.
23. „Strony” lub „Strona” - oznacza Zamawiającego lub Dostawcę.
24. „Usługi” - oznaczają wszelkie prace realizowane w celu wykonania Zamówienia, które nie są Dostawami ani robotami budowlanymi; są to w szczególności transport, montaż, demontaż, nadzory nad montażem i uruchomieniem, rozruch, zgodnie z zakresem określonym w treści Zamówienia.
25. „Wada ukryta” oznaczać będzie Wadę, która nie mogła być wykryta za pomocą racjonalnych badań przeprowadzonych przed wygaśnięciem Okresu Gwarancyjnego.
26. „Wada” - bez względu na zakres, oznacza w szczególności jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub fizyczną przedmiotu Zamówienia, nieosiągnięcie Parametrów Technicznych, brak świadczenia lub nienależyte świadczenie części lub całości Przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę, które zmniejsza użyteczność lub w części lub całości uniemożliwia bądź w jakikolwiek utrudnia używanie Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego lub jego Klienta.
27. „Wynagrodzenie Umowne” oznacza Wynagrodzenie, ustalone za realizację Przedmiotu Zamówienia, określone w Zamówieniu, powiększone o podatek VAT.
28. „Zamawiający” („Kupujący”) – Emet-Impex SA oraz spółki z grupy Emet-Impex.
29. „Zamówienie” (zamiennie „Umowa” lub „Kontrakt”) - w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego oznacza pisemną umowę cywilnoprawną zawartą z Dostawcą, której częścią są niniejsze OWZ.

 

2 Zamówienia

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszelkich umów zakupu dokonywanych przez Zamawiającego i stanowią integralną cześć Zamówienia/Umowy.
2. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszych OWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony.
3. OWZ stanowią integralną część Zamówienia w formie załącznika do niego. W celu nadania mocy obowiązującej, OWZ nie wymagają złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWZ nie zostały dołączone do Zamówienia, to Dostawca jest związany OWZ w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu złożenia Oferty na stronie Zamawiającego pod adresem:
http://www.emet-impex.com.pl/ogolne-warunki-zakupu.html
4. Jeżeli postanowienia OWZ są w sprzeczności z postanowieniami Zamówienia, to moc nadrzędną ma tekst Zamówienia.
5. Umowa z Dostawcą zawarta jest w formie pisemnej lub w formie jednostronnie podpisanego przez Zamawiającego Zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania takiego Zamówienia jest zobligowany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu Zamówienia albo odmowy przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku wymienionego oświadczenia, Strony poczytują iż, Zamówienie zostało przez czynność dorozumianą przyjęte do realizacji przez Dostawcę na warunkach i terminach w nim określonych (dotyczy Dostawców, z którymi Zamawiający posiada wcześniejsze relacje handlowe). Zamówienie może zostać przekazane także faxem lub drogą elektroniczną. Przekazane Dostawcy takie jednostronnie podpisane Zamówienie może być wypowiedziane przez Zamawiającego bez żadnych ewentualnych roszczeń ze strony Dostawcy przed wygaśnięciem wyżej wymienionego 3 dniowego terminu.
6. O ile Strony nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, dniem wejścia Zamówienia w życie jest Data Zamówienia, określona w tytule zawartym na stronie pierwszej Zamówienia.
7. Użyte w Zamówieniu lub OWZ słowa i zwroty w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem także liczbę mnogą.

 

3 Wynagrodzenie, Cena, Warunki Fakturowania i Płatności

1. Cena Zamówienia / Umowy jest ceną stałą. Cena obejmuje, o ile nie uzgodniono inaczej, koszt realizacji zakresu Przedmiotu Zamówienia, ubezpieczenia, koszt ewentualnych napraw w okresie Gwarancji, podatek VAT oraz koszt pozostałych zobowiązań Dostawcy określonych w Zamówieniu oraz Załącznikach do Zamówienia.
2. Podstawą płatności za dostarczony towar jest faktura VAT.
3. Faktura VAT powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a ponadto musi zawierać numer i datę Zamówienia/Umowy, ilość i ceny jednostkowe towaru, nr NIP Dostawcy oraz warunki i termin płatności zgodny z Zamówieniem/Umową. Sprzedawca zobowiązany jest do szczegółowego wykazania na fakturze uiszczonych przez Zamawiającego zaliczek.
4. Faktury wystawione przez Dostawcę stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze, zgodnym z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu/ Umowie pod warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia lub Umowy. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT oraz towaru. Jeżeli nie ustalono inaczej termin płatności wynosi 90 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Warunkiem terminowej zapłaty faktury jest umieszczenie na niej, a także na dowodach dostawy numeru Zamówienia/ Umowy.
6. Datą dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Jeżeli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z Zamówieniem/Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności lub przedłużenia terminu płatności do momentu pełnego i prawidłowego wykonania przez Dostawcę przedmiotu Zamówienia / Umowy. Nie ogranicza to prawa Zamawiającego do egzekwowania postanowień klauzuli kar umownych.
8. Dostawca zobowiązany jest przesłać kopię faktury elektronicznie na adres e-mail określony w Zamówieniu.

 

4 Wymagania ogólne w zakresie Ubezpieczenia

O ile Zamawiający nie zastrzegł inaczej w Zamówieniu, niniejsza Klauzula określa zakres obowiązkowych Ubezpieczeń Dostawcy.
1. Dostawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania Zamówienia oraz w okresie Gwarancji ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej (w tym OC produktowe) i kontraktowej związanej z realizacją Zamówienia.
2. Dostawca zobowiązany jest do zawrzeć umowę ubezpieczenia na taką kwotę i na takich warunkach, gdzie będzie ubezpieczony od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikających z Zamówienia/Umowy Kupującego.
3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Zamówienia bądź przedłużenia okresu Gwarancji Dostawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia każdej z wymaganych polis.
4. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia), Dostawca jest zobowiązany udzielać pomocy i współpracować z Zamawiającym przy likwidacji szkód tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń. Polisa lub certyfikat do polisy Dostawcy nie będą zawierały ograniczeń dla Zamawiającego lub poszkodowanego w zakresie bezpośredniego zgłaszania roszczeń z polisy Dostawcy do Ubezpieczyciela oraz zapewnią bezpośrednie wypłacenie odszkodowania przez Ubezpieczyciela do poszkodowanego lub Zamawiającego.
5. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej 30 dni po podpisaniu Zamówienia kopie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Wszystkie umowy ubezpieczenia będą potwierdzone za zgodność z oryginałem (polisa, certyfikat) wraz z potwierdzeniem przez brokera\ubezpieczyciela ich zgodności z wymaganiami niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów oraz dostarczone będą dowody opłaty składki/raty składki. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu przedłożenia ww. potwierdzeń. Jeżeli w okresie obowiązywania Zamówienia nastąpi termin zapadalności dalszych rat ubezpieczenia, potwierdzenie ich opłacenia będzie przedstawiane Zamawiającemu bez wezwania.

 

5 Kontrola Jakości

1. Preferowanym przez Zamawiającego systemem zarządzania jakością w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest system oparty na normie ISO 9001.
2. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, najpóźniej w dniu wysyłki Przedmiotu Zamówienia na Miejsce Przeznaczenia, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, wyniki badań produktów wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia i protokoły kontrolne wystawione przez Wydziały Kontroli Jakości na zakładzie Dostawcy. W razie nie złożenia powyższych dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu Przedmiotu Zamówienia na koszt Dostawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony do przekazania swojemu Klientowi Dokumentacji Dostawcy bez dodatkowego wynagrodzenia należnego Dostawcy.

 

6 Warunki dostawy

1. Zamawiane towary muszą zostać dostarczone przez Dostawcę zgodnie z wyszczególnieniem i specyfikacją zawartą w Zamówieniu/ Umowie.
2. Jeżeli nie ustalono inaczej koszty transportu, ubezpieczenia i opakowania ponosi Dostawca.
3. Dostawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminową dostawę Towaru. Powyższa informacja nie zwalnia jednak Dostawcy z zobowiązań określonych w Zamówieniu / Umowie. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Zamówieniu / Umowie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Najpóźniej 3 dni przed ustaloną datą wysyłki, Dostawca powinien wysłać Zamawiającemu awizo wysyłkowe, podając następujące informacje: numer Zamówienia / Umowy, sposób i spodziewaną datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań wraz z wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Dostawy.
5. Do każdej dostawy powinny być dołączone dokumenty przewozowe, które powinny umożliwić precyzyjną identyfikację dostaw, ich kontrolę co do ilości oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, także wpisy danych o bezpieczeństwie materiałów. Ponadto wraz z Dostawą powinny być dostarczone wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego odbioru i używania towaru, a w szczególności:
a. kopia faktury,
b. specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą wymiarami i zawartością opakowań,
c. kompletna dokumentacja techniczna (sporządzona w języku polskim) niezbędna do właściwego montażu na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd.
d. atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń,
e. instrukcję prawidłowego magazynowania towaru.
6. W dokumentach tych należy podać numer i datę zamówienia Zamawiającego oraz ilość i asortyment towarów.
7. Za datę wykonania Zamówienia/Umowy uznaje się dzień, w którym towar zostanie wydany Kupującemu zgodnie z warunkami podanymi w Zamówieniu/Umowie/ i będzie zgodny pod względem rodzaju i ilości .
8. Kupujący może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli z powodu niekompletności dokumentów dostawy czy listu przewozowego niemożliwe jest przyporządkowanie dostawy do określonego zamówienia lub wymaga to nadmiernych kosztów, a także gdy nie odpowiada specyfikacji z Zamówienia/Umowy lub gdy towar jest uszkodzony.
9. W przypadku towaru importowanego spoza obszaru Unii Europejskiej, Dostawca odpowiada za dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w Unii przepisami. Przy dostawach importowych ze względu na przepisy celne towarowi powinna towarzyszyć faktura w dwóch egzemplarzach. Uproszczenia są dopuszczalne w tym przypadku tylko po uprzednim, pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego.
10. Jeśli do importu wymagane są dokumenty w celu określenia przeznaczenia przedmiotu wysyłki, Dostawca jest zobowiązany zorganizować i dostarczyć je Zamawiającemu na własny koszt. W przypadku obowiązku przeprowadzenia procedur celnych, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa pochodzenia. Świadectwo to jest wymagane dla każdej wysyłki. Jeśli nie ustalono inaczej odprawę przeprowadza Sprzedawca.
11. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w opakowaniu dostosowanym do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania tak, aby dostarczyć go w nienaruszonym stanie. Każda jednostka opakowaniowa
powinna zawierać po stronie zewnętrznej czytelną informację zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak również wszelkie instrukcje dotyczące szczególnych warunków składowania. Powyższa informacja powinna zawierać numer zamówienia, numer partii, dokładną nazwę Zamawiającego, dostarczoną ilość, wagę brutto i netto.
12. Zwrot opakowania wymaga oddzielnego porozumienia. Opakowania zwrotne Zamawiający wysyła na ryzyko i koszt Dostawcy. Jeżeli opakowanie nie podlega przetworzeniu na surowce wtórne Zamawiający zachowuje prawo żądania jego odebrania lub utylizacji na koszt i ryzyko Dostawcy.
13. W żadnym wypadku, kontrola, akceptacja lub przyjęcie towarów nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za defekty lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań Zamówienia/ Umowy.
14. Sprzedający gwarantują dostawę towarów, części i składników służących do ich naprawy, konserwacji lub rozbudowy, w ciągu całego okresu Zamówienia, włączając okres gwarancji, oraz gwarantują ponadto, że ich produkcja lub dystrybucja nie zostanie wstrzymana. Jeśli Dostawca zdecyduje się zakończyć produkcję wszystkich towarów lub ich części po dacie końcowej Zamówienia, winien poinformować Zamawiającego o tym fakcie z przynajmniej rocznym wyprzedzeniem, tak, aby Zamawiający nadal miał możliwość złożenia dodatkowych zamówień.
15. Dostawy Przedmiotu Zamówienia na Miejsce Przeznaczenia zostaną dokonane przez Dostawcę w dni robocze w godzinach między 8:00 a 14:00.

 

7 Poufność

Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia/ Umowy, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 

8 Przeniesienie Prawa Własności

Prawo własności przejdzie na Zamawiającego wskutek i w momencie odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia na Miejscu Przeznaczenia lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu. 
 

9 Gwarancja i Rękojmia

1. Dostawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Zamówienia Gwarancji oraz Rękojmi.
2. Gwarancja zostaje udzielona Zamawiającemu na okres wskazany w Zamówieniu. Okres Rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, a kończy w dniu zakończenia Okresu Gwarancji. W przypadku braku informacji o okresie gwarancji w Zamówieniu przyjmuje się okres wynoszący 24 miesiące od wprowadzenie Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji.
3. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Zamówienia będzie w pełni zgodny z Zamówieniem, wolny od wad prawnych i fizycznych, spełniać wymagania techniczne określone w Dokumentacji i w Zamówieniu.
4. W Okresie Gwarancji oraz Rękojmi, Dostawca będzie zobowiązany niezwłocznie usuwać wszystkie wady w Przedmiocie Zamówienia. Dostawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów napraw i kosztów Dostaw związanych z naprawieniem wad, jeżeli wykaże, że wada wyniknęła z winy Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy przedstawiciel Dostawcy będzie nieobecny lub nieosiągalny dla Zamawiającego w terminach i w sposób określony w pkt 6 poniżej, a Zamawiający lub jego Klient będzie zmuszony dokonać naprawy wady we własnym zakresie lub przez Stronę Trzecią, to nie powoduje utraty praw z udzielonej Zamawiającemu Gwarancji.
6. Jeżeli w czasie zarówno przed jak i w trakcie Okresu Gwarancji i Rękojmi Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Zamówienia nie spełnia Parametrów Technicznych, lub ujawni się jakakolwiek wada lub wydarzy się jakiekolwiek uszkodzenie w przedmiocie Zamówienia, wówczas Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie (zgłoszenie reklamacyjne/gwarancyjne) o tym Dostawcę, a Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji (w ciągu 24 godzin) i usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów przedmiotu Zamówienia na nowe na własny koszt. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie możliwym terminie, to Zamawiający może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez utraty przez Zamawiającego praw z tytułu udzielonej przez Dostawcę Gwarancji i Rękojmi na Przedmiot Zamówienia. W takim przypadku Dostawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty.
7. Okres Gwarancji oraz Rękojmi będzie przedłużony o czas postoju w przypadku napraw lub o pełny okres gwarancji w przypadku wymiany towaru na nowy.

 

10 Kary, Odszkodowania i Odpowiedzialność

1. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1.1. Kara za opóźnienie w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia Umownego za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia Dostawca gwarantuje możliwość wywiązania się z realizacji przedmiotu Zamówienia z podaniem obustronnie akceptowalnego terminu.
1.2. Kara za opóźnienie w usunięciu wady Przedmiotu Zamówienia. W przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad przedmiotu Zamówienia kara Umowna wyniesie 0,5 % wartości Wynagrodzenia Umownego za każdy dzień opóźnienia. Kara ta może mieć zastosowanie również w przypadku braku reakcji na Zgłoszenie Reklamacyjne lub Gwarancyjne w terminach określonych w punkcie 6 w rozdziale 9 OWZ.
1.3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Dostawcę którejkolwiek z wymaganych i potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w Rozdziale 4 OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości Wynagrodzenia Umownego za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.
1.4. Łączny limit kar umownych o których mowa powyżej wynosi max 30% wartości Wynagrodzenia Umownego.
2. Kara za niedotrzymanie przez Dostawcę parametrów określonych w Zamówieniu. Jeżeli określone i gwarantowane w Zamówieniu parametry przedmiotu Zamówienia nie zostaną przez Dostawcę dotrzymane, to kara umowna za każde rozpoczęte 0,5% ich niedotrzymania wyniesie 0,5% Wynagrodzenia Umownego. Zapłacenie powyższej kary Zamawiającemu nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia przedmiotu Zamówienia do wymaganego Zamówieniem stanu.
3. Kara za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia. Za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia przez jedną ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Strona druga, Strona winna odstąpienia zapłaci karę Umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia Umownego. Zapłata powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczenia innych kar przez Zamawiającego lub skorzystania przez niego z innych uprawnień określonych w Zamówieniu oraz w OWZ.
4.Rozliczenie kar Umownych. Dostawca zapłaci przedmiotową karę nie później niż 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego stosownej noty obciążeniowej. Jeżeli Dostawca nie zapłaci kar umownych w tym terminie, będą one potrącone przez Zamawiającego z wynikających z Zamówienia płatności.
5.Całkowita odpowiedzialność Stron. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar Umownych, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia, to Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, albo Strony wspólnie ustalą wysokość odszkodowania należnego Stronie.

 

11 Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, według swojego wyboru, w całości lub w części, w następujących przypadkach:
1.1. Z zastrzeżeniem obowiązku wyznaczenia Dostawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Dostawcę, jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszeń Dostawca nie zaniecha naruszeń postanowień Umowy i nie naprawi ich skutków, lub nie przedstawi zaakceptowanego przez Zamawiającego planu naprawczego.
1.2. Bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń:
1.2.1. jeżeli opóźnienie w realizacji któregokolwiek z zobowiązań Dostawcy objętych Umową przekracza 14 (czternaście) dni lub Dostawca dopuścił się innego Rażącego Zaniedbania.
1.2.2. gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości wobec Dostawcy lub wszczęto wobec Dostawcy postępowanie likwidacyjne, bądź też Dostawca złożył oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami Prawo Upadłościowego.
1.3. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
1.3.1. Dostawca niezwłocznie zaprzestanie realizacji Umowy w zakresie, w jakim nastąpiło rozwiązanie Umowy, z wyjątkiem zobowiązań Dostawcy z tytułu udzielonej Zamawiającemu Gwarancji i Rękojmi na zakres wykonanego oraz odebranego Przedmiotu Umowy, które pozostają w mocy zgodnie z postanowieniami Zamówienia oraz Rozdziału 9 OWZ.
1.3.2. Dostawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wyłącznie za tą cześć Przedmiotu Umowy, która będzie pozytywnie odebrana przez Zamawiającego przed rozwiązaniem Umowy z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kiedy Zamawiający pokryje wszystkie, udokumentowane koszty realizacji Zamówienia do momentu rozwiązania Umowy.
2. Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z Dokumentacji, rysunków, specyfikacji i innych dokumentów otrzymanych od Wykonawcy w ramach Umowy przed jego rozwiązaniem.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę, Dostawca naprawi wszelkie udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego skutkiem rozwiązania Umowy.
4.Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę to powinien on odebrać te części przedmiotu Zamówienia, które zostały wykonane zgodnie z Umową, chyba, że wykonanie częściowe nie ma dla niego znaczenia ze względu na cel Umowy lub właściwości jego przedmiotu. Zamawiający w takim przypadku zapłaci Dostawcy wartość wykonanych oraz pozytywnie odebranych Dostaw i Usług do dnia rozwiązania Umowy, co zostanie potwierdzone w formie podpisania przez Strony odpowiedniego Protokołu.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami Rozdziału 10 OWZ, ma prawo do ukończenia Przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Dostawcy (Wykonanie Zastępcze). Dostawca zobowiązanym będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego związane bezpośrednio z ukończeniem Przedmiotu Umowy.

 

12 Siła Wyższa

1. W przypadku zaistnienia „siły wyższej” Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ustalonych wcześniej terminów realizacji Zamówień/Umowy.
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnopolskie związki zawodowe.
3. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.

 

13 Rozstrzyganie Sporów

1. Rozstrzyganie Sporów.
1.1. Wszystkie spory wynikające z Zamówienia odnośnie jego treści i realizacji, które nie mogą zostać załatwione polubownie przez Strony, będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
1.2. W sprawach nie uregulowanych w Zamówieniu lub OWZ, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 

14 Inne Postanowienia

1. Dostawca, pod rygorem nieważności, nie może scedować na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z Zamówienia bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
2. Żadne zmiany Zamówienia nie staną się skuteczne o ile nie zostanie to wyrażone na piśmie i podpisane przez obie Strony.
3. Kontakty z Władzami Publicznymi i z Klientami Zamawiającego.
Wszelka korespondencja lub negocjacje prowadzone przez Dostawcę w związku z Zamówieniem z kompetentnymi Władzami Publicznymi, Klientami Zamawiającego, agencjami rządowymi i odnośnymi przedstawicielami prowadzone będą wyłącznie po konsultacji z Zamawiającym i za jego pisemną zgodą. 

Nagłówek

stat4u