pl

Nagłówek

ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Największa w Polce sieć dystrybuująca Armaturę, Pompy i Automatykę
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Około 70 doświadczonych specjalistów w całym kraju do dyspozycji naszych klientów
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Na rynku od 1992 roku - tysiące zadowolonych klientów to gwarancja najwyższej jakości obsługi
ProfesjonalizmWiarygodnośćKompleksowość
Wyspecjalizowana branżowo, kompletna oferta składająca się tylko z produktów wysokiej jakości 

Nagłówek

Ogólne Warunki Sprzedaży


 POBIERZ OWS W PDF
 

Obowiązujące
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Przedsiębiorstw Sieci EMET-IMPEX

 

& 1. Postanowienia Ogólne


1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwa Sieci EMET-IMPEX, zwanych dalej Sprzedawcą.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy: www.emet-impex.com.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację niniejszych Warunków, ponadto każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy znajduje się informacja, iż obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży ogłoszone są na stronie internetowej Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży uznawane jest jako akceptacja wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.

& 2. Zawarcie Umowy


1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia u Sprzedawcy. Zamówienie może być złożone za pomocą maila, faksu lub w innej formie pisemnej, jak i również za pośrednictwem komunikacji na odległość ( np. telefonu ), oraz bezpośrednio u przedstawiciela Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu od Kupującego – w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania od Kupującego pisemnego wyrażenia zgody na dokonane zmiany.
2. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji, nastąpi:
a. Wzrost cen dostawy towarów krajowych zamówionych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego lub odpowiednio wzrost kursu walutowego towarów z importu o ponad 3%
b. Wzrost kursu USD/PLN lub EUR/PLN o ponad 3% Sprzedawca ma prawo do korekty ceny zamówionego towaru w odpowiedniej proporcji.

& 3. Zgłaszanie Reklamacji, Odpowiedzialność za Wady


1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość towaru określona w jego zamówieniu odpowiadała jego potrzebom.
2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listem przewozowym lub specyfikacją , Kupujący powinien niezwłocznie , tj. w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru , powiadomić pismem poleconym Sprzedawcę – przed podjęciem dalszego przetwarzania , bądź montażu. To samo obowiązuje w przypadku każdego widocznego uszkodzenia lub wady, która może być łatwo rozpoznana, tzn. w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. O zaistniałych uszkodzeniach Kupujący powinien również powiadomić pismem poleconym przewoźnika i ubezpieczyciela. Jeśli Kupujący nie dopełni powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia wyklucza dalsze roszczenia. W przypadku reklamacji , towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie, o ile nie uzgodniono inaczej. Towar reklamowany może zostać wymieniony na towar bez wad w ciągu siedmiu dni od momentu otrzymania potwierdzenia uznania reklamacji od Sprzedającego. W każdym przypadku zwrot towaru przez Kupującego następuje po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcy pismem poleconym. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę zwrotu towaru jest brak śladów uszkodzeń innych niż zgłoszonych.
3. Sprzedawca przekazuje Kupującemu gwarancję producenta na sprzedany towar, której warunki są określone szczegółowo w jego karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia przez producenta wad fizycznych towaru lub dostarczenia przez producenta towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym bądź faksem.
7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy bez zgody Sprzedawcy.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez producenta gwarancją, wyłączają prawo z korzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych urządzeń. Ponadto Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika urządzeń korzyści.
9. Każda informacja, bez względu na to czy pochodzi od Sprzedającego czy od jednego z jego dostawców – producentów odnośnie wagi, wymiarów wydajności bądź innych parametrów technicznych podanych w katalogu, opisie, prospekcie, reklamie, itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja została wyraźnie podana w ofercie i potwierdzona przez producenta.

& 4. Dostawa, termin i koszty dostawy


1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia.
2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru, o okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania albo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi.
3. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy, koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej.
4. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na kupującego w chwili przekazania go przedstawicielowi Kupującego, a także spedytorowi lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Kupującego.
5. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru do 14 dni nie jest traktowane jako naruszenie ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów dostawy, jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego nie zależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców- producentów Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy lub producenta.
6. Odstąpienie Kupującego od odbioru zakupionego towaru, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący pokryje wszystkie koszty poniesione przez Sprzedawcę o ile takie będą miały miejsce.
7. System realizacji sprzedaży jest na warunkach Ex Works Magazyn Dostawcy. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany warunków dostawy.
8. W przypadku towaru wysyłanego bezpośrednio od producenta, za datę dostawy przyjmuje się datę wysyłki od producenta.
9. Sprzedawca może odstąpić od transakcji do dnia wydania towaru, jeśli odbiorca nie spełni warunków ubezpieczyciela należności lub jeśli ubezpieczyciel odmawia ubezpieczenia należności.

 

& 5. Warunki płatności

1. Należność za dostawę staje się wymagalna z upływem terminu płatności określonego w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę . Faktury Sprzedawcy są płatne bez potrąceń.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar chyba , że strony dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku w banku Sprzedawcy wskazanego na fakturze VAT.
4. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu towary , Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej oraz powstrzymania się z realizacją dalszych zamówień Kupującego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności. Sprzedający zastrzega sobie również w takich sytuacjach prawo do ujawnienia zaległości w odpowiednich rejestrach.
5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany warunków płatności dla klientów którzy w dniu wydania towaru nie spełniają warunków ubezpieczenia należności lub jeśli ubezpieczyciel odmawia ubezpieczenia należności.

& 6. Zmiany ogólnych warunków
 

1. Ogólne warunki mogą być zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie . Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Sprzedawcy www.emet-impex.com.pl
 

& 7. Postanowienia końcowe


1. Strony oświadczają , iż będą dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy , wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne w miejscu siedziby Sprzedawcy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZARZĄD Emet-Impex Sp z o.o. Gliwice Uchwała nr 9/2012

Zarząd: „EMET-IMPEX” Armatura-Pompy-Automatyka Sp. z o.o. Gliwice
"EMET-IMPEX" PHHPiAP Sp. z o.o. Krosno
"EMET-IMPEX" PHHPiAP Sp. z o.o. Łódź
"EMET-IMPEX" PHHPiAP Sp. z o.o. Kraków
„EMET-IMPEX” Pompy i Armatura Sp. z o.o. Warszawa
„BIAŁOGON-EMET-IMPEX” Pompy i Armatura Sp. z o.o. Kielce
"ENERGO- AUTOMATYKA" Sp. z o.o. Przemyśl

 

Nagłówek

stat4u